Financieel resultaat

Begroting 2022

2.2 Begroting 2022

In deze paragraaf bespreken we op hoofdlijnen de belangrijkste bijstellingen en ontwikkelingen. Ook presenteren we een gewijzigde begroting 2022 na de voorjaarsrapportage per hoofdtaakveld.

Bijstellingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen
De begroting wordt in deze voorjaarsrapportage met 1,3 miljoen euro nadelig bijgesteld. Hieronder volgen de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo.

Voordelen

  • Afrekening 2021 Beschermd wonen (2,85 miljoen euro incidenteel)
  • Dividendopbrengsten Twence en Bank Nederlandse Gemeenten (770.000 euro incidenteel)
  • Kapitaallasten (480.000 euro incidenteel)
  • Jaarverantwoording 2021 RBT/XL Businesspark (460.000 euro incidenteel)

Nadelen

  • BUIG-budget (1,3 miljoen euro incidenteel)
  • WMO/Jeugd (3,25 miljoen euro incidenteel/structureel).
  • Wegvallen extra inkomsten samenwerking Tubbergen en Dinkelland (389.000 euro structureel)
  • Rente grondexploitatie (550.000 euro structureel)

Plankosten XL Businesspark 2
Voor de planontwikkeling in het kader van XL Businesspark 2 (kanaalsprongzone) is in totaal 180.000 euro beschikbaar. Dit budget is naar verwachting niet voldoende om het haalbaarheidsonderzoek volledig uit te voeren. Naast extra kosten die wij maken in verband met het vestigen van een voorkeursrecht in het kader van de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zullen er in de komende maanden waarschijnlijk nog aanvullende kosten moeten worden gemaakt om te komen tot een gedegen ontwikkelstrategie die kan dienen als basis voor de besluitvorming over de gebiedsontwikkeling. Uw raad ontvangt hiervoor een afzonderlijk kredietvoorstel.

Bijgestelde begroting na de voorjaarsrapportage
De mutaties in deze voorjaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2022 per hoofdtaakveld.

Hoofdtaakveld

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

Lasten

2022

2022

N/V

2022

0 Bestuur en ondersteuning

41.022

6.034

N

47.057

1 Veiligheid

7.240

429

N

7.669

2 Verkeer en vervoer

14.650

-751

V

13.898

3 Economie

14.354

-3.978

V

10.376

4 Onderwijs

7.850

3.719

N

11.569

5 Sport, cultuur en recreatie

17.322

-418

V

16.904

6 Sociaal domein

156.870

6.181

N

163.051

7 Volksgezondheid en milieu

22.619

1.337

N

23.957

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

11.302

5.628

N

16.930

Totaal lasten

293.229

18.182

N

311.411

Bedragen x 1.000 euro

Hoofdtaakveld

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

Baten

2022

2022

N/V

2022

0 Bestuur en ondersteuning

-224.718

-1.514

V

-226.232

1 Veiligheid

-45

-279

V

-325

2 Verkeer en vervoer

-811

-

N

-811

3 Economie

-12.599

3.028

N

-9.571

4 Onderwijs

-575

-3.767

V

-4.341

5 Sport, cultuur en recreatie

-211

-94

V

-305

6 Sociaal domein

-41.835

-2.164

V

-43.999

7 Volksgezondheid en milieu

-21.307

-1.334

V

-22.641

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

-7.985

-5.376

V

-13.361

Totaal baten

-310.086

-11.499

V

-321.585

Bedragen x 1.000 euro

Totaal saldo van baten en lasten

-16.857

6.683

N

-10.174

Bedragen x 1.000 euro

Reserves

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

N/V

2022

Stortingen reserves

13.874

1.567

N

15.442

Onttrekkingen reserves

-526

-7.953

V

-8.479

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo na bestemming

-3.508

297

N

-3.211

Bedragen x 1.000 euro

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34