Wijzigingen per taakveld

Economie

3.4.1 Wijzigingen

3 Economie

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

14.354

-3.978

  V

10.376

Baten

-12.599

3.028

  N

-9.571

Saldo van baten en lasten

1.755

-950

  V

805

Bedragen x 1.000 euro

3 Economie

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Ontvlechting Regio Twente

3.1/3.2

71

N

71

N

71

N

71

N

2. Revitalisering bedrijventerrein

3.1

100

N

3. Taakstelling subsidies

3.1/3.3/3.4

-19

V

-19

V

-19

V

-19

V

4. Grondexploitatie jaarschijf 2022

3.2

-4.131

V

-4.131

V

-4.131

V

-4.131

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties lasten

-3.979

V

-4.079

V

-4.079

V

-4.079

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

4. Grondexploitatie jaarschijf 2022

3.2

4.026

N

4.026

N

4.026

N

4.026

N

Diverse bijstellingen

5. Begroting RBT/XL Businesspark

-538

V

6. Jaarverantwoording 2021 RBT/XL Businesspark

-460

V

Totaal mutaties baten

3.028

N

4.026

N

4.026

N

4.026

N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Ontvlechting Regio Twente

De ontvlechting van de Regio Twente heeft in 2021 plaatsgevonden. Er is een drietal nieuwe samenwerkingsverbanden gestart: de gemeenschappelijke regeling Samen Twente, de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente, en Stichting Twente Board. De begroting is hierop administratief aangepast.

2.    Revitalisering bedrijventerrein

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 is 100.000 euro gestort in de reserve overlopende werken. Dit ter uitvoering van de projecten in het kader van programma Economie & Participatie. Het budget wordt onttrokken uit de reserve, toegevoegd aan het programma en zal worden ingezet voor revitalisering van bedrijventerreinen (RAAD-6640 ).

3.    Taakstelling subsidies (BW-8290 )

Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2022 is verlaagd met en 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd resteert voor 2022 nog een besparingsopgave van 276.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie,  5 Sport, cultuur en recreatie en 6 Sociaal domein.

4.   Grondexploitatie jaarschijf 2022

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat grondexploitatiebegrotingen minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Per eind 2021 zijn de grondexploitatiebegrotingen geactualiseerd. De jaarschijf 2022 uit de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen is verwerkt in deze voorliggende voorjaarsrapportage. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 3 Economie en 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per saldo budgettair neutraal.

Diverse bijstellingen
5.   Begroting RBT/XL Businesspark

De begroting 2022 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. Als gevolg van de bijgestelde uitgifteprognose vallen de ontvangsten vanuit de afgesproken afdracht voor bovenwijkse voorzieningen voor Almelo hoger uit. Dit levert een voordeel op van afgerond 538.000 euro. Hier staat tegenover dat er als gevolg van de verkorting van de looptijd van de grondexploitatie vanaf 2025 geen afdrachten meer te verwachten zijn.

6.    Jaarverantwoording 2021 RBT/XL Businesspark

Over 2021 heeft het RBT/XL Businesspark een voordelig resultaat van afgerond 2,3 miljoen euro gerealiseerd. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het gedeelte van het resultaat dat betrekking heeft op parkmanagementvoorzieningen te reserveren binnen het RBT en het resterende deel uit te keren aan de deelnemers. De totale uitkering aan de deelnemers bedraagt afgerond 2,1 miljoen euro. Indien het algemeen bestuur hier op 22 juni mee instemt leidt dit voor de gemeente Almelo (23% deelnemer) tot een ontvangst van afgerond 460.000 euro.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34