Wijzigingen per taakveld

Onderwijs

3.5.1 Wijzigingen

4 Onderwijs

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

7.850

3.719

  N

11.569

Baten

-575

-3.767

  V

-4.341

Saldo van baten en lasten

7.275

-47

  V

7.228

Bedragen x 1.000 euro

4 Onderwijs

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Peutermonitor

4.3

-22

V

-22

V

-22

V

-22

V

2. Aanvalsplan laaggeletterdheid

4.3

419

N

290

N

305

N

290

N

3. Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

4.3

3.727

N

-

N

-

N

-

N

Diverse bijstellingen

4. Kapitaallasten

4.2

-405

V

Totaal mutaties lasten

3.719

N

268

N

283

N

268

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

2. Laaggeletterdheid

4.3

-40

V

-40

V

-40

V

-40

V

3. Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

4.3

-3.727

V

-

N

-

N

-

N

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-3.767

V

-40

V

-40

V

-40

V

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Peutermonitor

Het budget voor software voor de Peutermonitor wordt overgeheveld naar hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning.

2.    Aanvalsplan laaggeletterdheid (BW-8913 )

Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem, dat grote gevolgen heeft voor de betreffende mensen en voor de samenleving, op het gebied van werk, gezin, geld en gezondheid. Het college heeft het Aanvalsplan laaggeletterdheid vastgesteld. De middelen worden verantwoord op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid.

3.    Onderwijsachterstanden 2019-2022 (BW-6713 )

Jaarlijks ontvangt de gemeente Almelo van het Rijk een specifieke OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Het Rijk hanteert een cyclus van vier jaar voor het toekennen van deze middelen. In januari 2019 is de nieuwe OAB-periode 2019 – 2022 gestart. Het Rijk heeft de gemeente Almelo voor 2022 een bedrag toegekend van 3,7 miljoen euro. Deze specifieke uitkering moet de gemeente inzetten voor een aantal wettelijke taken op gebied van onderwijsachterstanden, waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Diverse wijzigingen
4.    Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2022. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34