Wijzigingen per taakveld

Verkeer en vervoer

3.3.1 Wijzigingen

2 Verkeer en vervoer

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

14.650

-751

  V

13.898

Baten

-811

-

  N

-811

Saldo van baten en lasten

13.839

-751

  V

13.088

Bedragen x 1.000 euro

2 Verkeer en vervoer

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Ontvlechting Regio Twente

2.1

-11

V

-11

V

-11

V

-11

V

2. Herschikken budgetten lokale uitvoering WSW

2.1

-149

V

-32

V

-32

V

-32

V

Diverse bijstellingen

3. Begroting RBT/XL Businesspark

2.1

261

N

4. Kapitaallasten

div.

-852

V

Totaal mutaties lasten

-751

V

-44

V

-44

V

-44

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-

-

-

-

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Ontvlechting Regio Twente

De ontvlechting van de Regio Twente heeft in 2021 plaatsgevonden. Er is een drietal nieuwe samenwerkingsverbanden gestart: de gemeenschappelijke regeling Samen Twente, de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente, en Stichting Twente Board. De begroting is hierop administratief aangepast.

2.   Herschikken budgetten lokale uitvoering WSW      

Dit betreft een herschikking van de geraamde budgetten voor de lokale uitvoering WSW voor organisatiekosten en huisvesting van medewerkers. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 2 Verkeer en vervoer en 5 Sport, cultuur en recreatie. Per saldo budgettair neutraal.

Diverse bijstellingen
3.   Begroting RBT/XL Businesspark

De begroting 2022 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. De kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn met 42.000 euro verhoogd en ook is er een bijdrage in de opbouw van de voorziening groot onderhoud openbare ruimte van 166.000 euro opgenomen.  Volgens afspraak wordt deze voorziening aan de gemeente Almelo uitgekeerd op het moment dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente. Hierover worden op dit moment afspraken gemaakt. Verder dient de gemeente nog een nagekomen factuur van 53.000 euro voor beheer en onderhoud over 2021 te betalen.

4.    Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2022. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34