Financieel resultaat

Verloop Begrotingssaldo en Financieel perspectief

2.1 Verloop Begrotingssaldo en Financieel perspectief

Programmabegroting 2022
Op 11 november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de (primaire) begroting bedroeg 43.000 euro voordelig .

Tussen het moment van vaststellen van de programmabegroting en deze voorjaarsrapportage:

  • Is de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds verwerkt. Hierdoor gaat het begrotingssaldo met 3,9 miljoen euro omhoog.
  • heeft de raad besloten om de begroting te wijzigen in verband met informatieveiligheid (RAAD-7031 ).

Dat betekent een jaarlijkse extra uitgave van 514.000 euro.  Deze komt ten laste van het begrotingssaldo 2022 en de meerjarenraming.  

  • is de begroting aangepast op grond van de besluitvorming omtrent het Programma Water en Riolering 2022-2026 (RAAD-6292 ). Dit leidt tot een voordelige bijstelling van het resultaat met 66.000 euro.    

Het startpunt van deze voorjaarsrapportage is daarmee een begrotingssaldo van afgerond 3,5 miljoen euro voordelig.

Voorjaarsrapportage 2022
Met deze voorjaarsrapportage leggen wij twee soorten begrotingsmutaties aan u voor:

Verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid.
In het kader van het verzamelbesluit wordt de decembercirculaire 2021 (RAAD-7070 ) van het gemeentefonds in de begroting verwerkt. De begroting 2022 wordt op basis hiervan met 640.000 euro voordelig bijgesteld.

Het college heeft verder een aantal besluiten genomen waarvan de financiële consequenties per verzamelbesluit aan de raad worden voorgelegd. Vaak hebben deze besluiten geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Alleen het besluit tot gunning en verkoop van het pand Huttenweg 2 (BW-9120 ) heeft geleid tot een voordelige mutatie van het begrotingssaldo met ruim 0,35 miljoen euro.

Vanuit de financiële rechtmatigheid dienen er ten slotte een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen te worden doorgevoerd die formeel door de raad moeten worden bekrachtigd, maar die geen gevolgen hebben voor het begrotingssaldo of de vastgestelde beleidsprestaties. Voorbeelden zijn de toerekening van salarislasten aan de hoofdtaakvelden en de administratieve verwerking van de bijgestelde jaarschijven van de grondexploitaties per 1-1-2022.

Diverse bijstellingen
In de voorjaarsrapportage is een doorkijk gemaakt richting het einde van het jaar. Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze voorjaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo met 1,3 miljoen euro nadelig bij.

Begrotingssaldo 2022
Het begrotingssaldo in 2022 na vaststelling van de voorjaarsrapportage komt uit op 3,21 miljoen euro voordelig. Na wijzigingen ziet het verloop van het resultaat van de begroting 2022 er als volg uit:

Financieel perspectief (begrotingssaldo)

begroting

2022

Programmabegroting 2022

Saldo na vastgestelde begroting 2022

-43

V

Begrotingswijzigingen

Septembercirculaire 2021

-3.913

V

Informatieveiligheid (RAAD - 7031)

514

N

Programma Water en Riolering (RAAD - 6929)

-66

V

Totaal begrotingswijzigingen

-3.465

N

Mutaties voorjaarsrapportage 2022

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

-995

V

Diverse bijstellingen

1.292

N

Totaal mutaties voorjaarsrapportage

297

N

Bedragen x 1.000 euro

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34