Wijzigingen per taakveld

Bestuur en ondersteuning

3.1.1 Wijzigingen

0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

41.022

6.035

  N

47.057

Baten

-224.718

-1.514

  V

-226.232

Saldo van baten en lasten

-183.696

4.520

  N

-179.176

Bedragen x 1.000 euro

0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Ontvlechting Regio Twente

0.1/0.8

-44

V

-44

V

-44

V

-44

V

2. Diverse mutaties personeelsbegroting

0.1/0.4/0.8

470

N

-137

V

-137

V

-137

V

3. Verkoop Huttenweg 2

0.3

152

N

-25

V

-25

V

-25

V

4. Herschikken budgetten lokale uitvoering WSW

0.3/0.4

120

N

71

N

71

N

71

N

5. Peutermonitor

0.4

22

N

22

N

22

N

22

N

6. Schuldenspecialisten 2022

0.4

350

N

7. Aanvalsplan laaggeletterdheid

0.4

-251

V

-122

V

-137

V

-122

V

8. Samenwerking Tubbergen Dinkelland

0.4

-1.002

V

-1.002

V

-1.002

V

-1.002

V

9. Grondexploitatie jaarschijf 2022

0.5

102

N

102

N

102

N

102

N

10. Treasury

0.5/0.8

-15

V

-15

V

-14

V

-13

V

11. Invulling taakstelling subsidies

0.8

188

N

188

N

188

N

188

N

12. Decembercirculaire 2021 gemeentefonds

0.8

493

N

846

N

841

N

860

N

13. Budget initiatieffase projecten

0.8

-150

V

Diverse bijstellingen

14. Kapitaallasten

div.

1.210

N

15. Aanbesteding/implementatie nieuw financieel systeem

0.4

150

N

16. Overhead vacatureruimte

0.4

200

N

17. Dienstverleningsovereenkomst ODT

0.4

-65

V

-125

V

-125

V

-125

V

18. Surplus samenwerking Tubbergen Dinkelland

0.4

389

N

389

N

389

N

389

N

19. Rente verliesvoorziening XL Businesspark

0.5

-22

V

20. Rente grondexploitatie

0.5

551

N

551

N

551

N

551

N

21. Afrekening 2021 beschermd wonen

0.1

3.185

N

Totaal mutaties lasten

6.034

N

700

N

681

N

716

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

2. Diverse mutaties personeelsbegroting

0.4

-470

V

137

N

137

N

137

N

3. Verkoop Huttenweg 2

0.3

-507

V

8. Samenwerking Tubbergen Dinkelland

0.4

1.002

N

1.002

N

1.002

N

1.002

N

10. Treasury

0.5/0.8

15

N

15

N

14

N

13

N

12. Decembercirculaire 2021 gemeentefonds

0.7

-1.133

V

-846

V

-841

V

-860

V

Diverse bijstellingen

17. Dienstverleningsovereenkomst ODT

0.4

65

N

125

N

125

N

125

N

22. Verhuur gebouwen

0.3

133

N

201

N

201

N

201

N

23. Dividenden

0.5

-770

V

24. Stelpost incidentele verkoopopbrengsten

0.3

150

N

Totaal mutaties baten

-1.514

V

633

N

638

N

618

N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Ontvlechting Regio Twente

De ontvlechting van de Regio Twente heeft in 2021 plaatsgevonden. Er zijn is drietal nieuwe samenwerkingsverbanden gestart: de gemeenschappelijke regeling Samen Twente, de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente, en Stichting Twente Board. De begroting is hierop administratief aangepast.

2.    Diverse mutaties personeelsbegroting

Het betreft diverse administratieve wijzigingen in de personeelsbegroting, zoals de inzet van detacheringsinkomsten en zwangerschapsuitkeringen ter dekking van de kosten van vervanging.

3.    Verkoop Huttenweg 2 (BW-9120 )

In 2022 is besloten tot verkoop van Huttenweg 2 . Met deze verkoop is 152.000 euro boekwaarde gemoeid. Daarnaast valt er door de verkoop structureel 25.000 aan beheerskosten vrij.  De verkoopopbrengst bedraagt 507.000 euro.

4.   Herschikken budgetten lokale uitvoering WSW

Dit betreft een herschikking van de geraamde budgetten voor de lokale uitvoering WSW voor organisatiekosten en huisvesting van medewerkers. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 2 Verkeer en vervoer en 5 Sport, cultuur en recreatie.

5.   Peutermonitor

Het budget voor software voor de peutermonitor wordt overgeheveld van hoofdtaakveld 4 Onderwijs.

6.   Schuldenspecialisten

Bij de begroting 2022 is besloten om het project Schuldenlab met een jaar te verlengen en de formatie tijdelijk uit te breiden met 4,67 fte schuldenspecialisten. De personele lasten van 350.000 euro in 2022 worden via de wijziging administratief verwerkt, ten laste van de bij de begroting opgenomen stelpost. Dit betreft een verschuiving van hoofdtaakveld 6 Sociaal domein naar hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning.

7.    Aanvalsplan laaggeletterdheid (BW-8913 )

In november 2020 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een Aanvalsplan laaggeletterdheid op te stellen. Het college heeft het Aanvalsplan laaggeletterdheid vastgesteld. De middelen moeten worden verantwoord op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en worden om die reden overgeheveld.

8.   Samenwerking Tubbergen Dinkelland

De gemeente Almelo heeft vele jaren een deel van de gemeentelijke taken op het terrein van de sociale zekerheid uitgevoerd voor de gemeenten Tubbergen (sinds 2011) en Dinkelland (sinds 2015). Per 1 januari 2022 is de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. De baten en lasten van deze samenwerkingsovereenkomst, in totaal 1,0 mln euro worden afgeraamd.
Op de uitvoering van deze werkzaamheden zat voor de gemeente Almelo een financieel surplus van afgerond 390.000 euro. Dit surplus komt te vervallen. Het structurele nadeel is als onderdeel van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage verwerkt en wordt betrokken bij de begroting 2023.

9.   Grondexploitatie jaarschijf 2022

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat grondexploitatiebegrotingen minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Per eind 2021 zijn de grondexploitatiebegrotingen geactualiseerd. De jaarschijf 2022 uit de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen is verwerkt in deze voorliggende voorjaarsrapportage. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 3 Economie en 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

10.   Treasury
  Dit betreft een aantal budgetneutrale mutaties op de baten en lasten van het taakveld treasury.

11.    Invulling taakstelling subsidies (BW-8290 )

Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2022 is verlaagd met 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd resteert voor 2022 nog een besparingsopgave van 276.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie, 5 Sport, cultuur en recreatie en 6 Sociaal domein.

12.   Decembercirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-7070 )

De decembercirculaire 2021 kende een per saldo voordelig financieel effect in 2022 van 640.000 euro opgebouwd uit een hogere uitkering van 1,13 miljoen euro en reserveringen ter hoogte van 493.000 euro.

13 .   Budget initiatieffase projecten

In de begroting is een budget opgenomen ter dekking van de kosten die worden gemaakt in de initiatieffase van projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om personele inzet om een projectvoorstel te maken of voor potentiële projecten die na de initiatieffase worden beëindigd. Dit om adequaat in te kunnen spelen op kansrijke initiatieven en mogelijkheden in de stad. Dit bedrag wordt verantwoord onder taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Diverse bijstellingen

14.    Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2022. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten van bijna 1,6 miljoen euro. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij ten gunste van de stelpost onderuitputting kapitaallasten op hoofdtaakveld 0 (1,1 miljoen euro). Het restant van 481.000 euro leidt tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo.

15.    Aanbesteding/Implementatie nieuw financieel systeem

Per 1 januari 2024 vervalt de support van de huidige financiële applicatie. Voor de selectie van een nieuwe financiële applicatie wordt aan aanbestedingstraject opgestart. Er is op dit moment geen budget in de begroting opgenomen voor de eenmalige aanschaf- en implementatiekosten van het nieuwe financiële systeem. De verwachting is dat de kosten niet of slechts gedeeltelijk gedekt kunnen worden vanuit de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten. Het benodigde budget voor 2022 bedraagt 150.000 euro. De kosten die naar verwachting in 2023 nog gemaakt moeten worden, worden betrokken bij de begroting 2023.

16.   Overhead/vacatureruimte

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om personeel aan te trekken. Omdat een aantal vacatures voor functies in het fysieke domein dit jaar naar verwachting niet ingevuld kunnen worden, ontstaat er een tekort op de doorbelasting van overheadkosten naar investeringen en groot onderhoudsprojecten.

17.    Dienstverleningsovereenkomst ODT

De gemeente heeft vanaf 2019 een dienstverleningsovereenkomst met Omgevingsdienst Twente op het gebied van huisvesting en faciliteiten, personeel- en salarisadministratie, financieel-administratieve taken en automatisering. Met ingang van 2022 is de Omgevingsdienst Twente de financieel-administratieve werkzaamheden en personeel- en salarisadministratie zelf gaan uitvoeren. De dienstverleningsovereenkomst is hiervoor herzien. Dit leidt zowel tot lagere opbrengsten als tot lagere kosten.

18.      Surplus samenwerking Tubbergen en Dinkelland

Op de uitvoering van deze werkzaamheden voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland zat voor de gemeente Almelo een financieel surplus van afgerond 390.000 euro. Dit surplus komt te vervallen. Het structurele nadeel is als onderdeel van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage verwerkt en wordt betrokken bij de begroting 2023.

19.    Rente verliesvoorziening XL Businesspark

Door de verbetering van de grondexploitatie XL Businesspark is de verliesvoorziening bij de
jaarverantwoording 2021 naar beneden bijgesteld naar nihil. Hierdoor dient ook de rentetoevoeging aan deze verliesvoorziening naar beneden bijgesteld te worden.

20.    Rente grondexploitatie

In het kader van de actualisatie van de grondexploitaties (MPG) en het samenstellen van de jaarverantwoording 2021 is de renteparameter voor de grondexploitaties opnieuw bepaald. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor hoe de toerekenbare rente berekend moet worden en welke bandbreedte gemeenten hierbij mogen hanteren. In de afgelopen jaren hanteerde de gemeente een percentage van 1,98%, maar als gevolg van lage rentevergoeding die de gemeente op dit moment over haar vreemd vermogen betaalt, moet dit percentage nu verlaagd worden naar afgerond 1,30%. De lagere rentetoerekening leidt in 2022 tot een nadeel van 551.000 euro op het taakveld Treasury en is van structurele aard.

21.   Afrekening beschermd wonen 2021

Voor het beschermd wonen is Almelo de centrumgemeente. De uitgaven en (rijks-) inkomsten lopen via onze gemeente. Na afloop van het jaar vindt een eindafrekening plaats. Het saldo van uitgaven en inkomsten wordt verdeeld tussen Almelo en de vijf andere regiogemeenten. Hiertoe wordt over 2021 een bedrag van 6,04 miljoen euro onttrokken uit de bestemmingsreserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen (mo en bw). Hiervan wordt 3,19 miljoen euro uitbetaald aan de andere gemeenten. Het verschil van 2,85 miljoen euro betreft de voordelige eindafrekening voor het aandeel van de gemeente Almelo

22.    Verhuur gebouwen

Vanwege de beëindiging de huurcontracten met Erasmus, C. Frankstraat 1b, Begraafplaats Wierdensestraat 140  en Rosa Luxemburgstraat 4 zijn de huuropbrengsten meerjarig naar beneden     bijgesteld.

23.   Dividenden

BNG Bank

Het dividend over 2021 bedraagt 398.000 euro. Dit is 173.000 euro hoger dan het dividend dat structureel in de begroting is opgenomen.

Twence
De dividenduitkering van Twence over 2021 valt in verband met een positiever bedrijfsresultaat 597.000 euro hoger uit.

24.    Stelpost incidentele verkoopopbrengsten

In de begroting is een stelpost incidentele verkoopopbrengsten panden en vastgoed van 150.000 euro opgenomen. Deze stelpost wordt afgeraamd. In 2022 zijn de verkoopopbrengsten reeds gerealiseerd door verkoop van het pand Huttenweg 2. Hieruit volgt een incidenteel verkoopresultaat van 355.000 euro. Dit resultaat is op basis van de besluitvorming van het college reeds als onderdeel van het verzamelbesluit in deze voorjaarsrapportage verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34