Investeringskredieten

Actualisatie Investeringskredieten

4.1 Actualisatie Investeringskredieten

In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2022 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 en 2021.

Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2022 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2023-2026.

Afwijkingen op investeringskredieten

Jaar

Raming oud

Verhoging krediet

Verlaging krediet

Raming nieuw

Informatisering en automatisering

1

Investeringsruimte

2021

26

-

-26

-

2

Hardware

2022

500

138

-

638

3

Software

2022

100

88

-

188

4

Project datagedreven werken

2022

250

-100

150

5

Investeringsruimte

2022

100

-100

-

Totaal Informatisering en automatisering

976

226

-226

976

Gronden en gebouwen

6

Centralisatie huisvesting Uitvoering Fysiek

2022

19.602

19.602

Totaal Gronden en gebouwen

-

19.602

-

19.602

Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

976

19.828

-226

20.578

Verhardingen/wegen

7

Christoffelstraat - Deldensestraat

2021

125

-

-10

115

7

H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)

2021

100

-

-100

-

7

Kerkhofsweg

2021

150

-

-150

-

7

Schelfhorstweg

2021

175

-

-175

-

7

Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)

2021

50

-

-50

-

8

Investeringsruimte

2020

290

290

8

Investeringsruimte

2021

196

571

-

767

Totaal Verharding/wegen

796

861

-485

1.172

Kunstwerken

9

Brug Bornerbroeksestraat

2020

659

9

-

668

9

Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas

2021

52

-

-52

-

9

Tunnel Hofkampstraat

2021

330

70

-

400

10

Investeringsruimte

2021

72

68

-27

113

Totaal Kunstwerken

1.113

147

-79

1.181

Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer

1.909

1.008

-564

2.353

Openbaar groen

11

Vervangen / herplant bomen

2021

242

-

-32

210

11

Vervangen groen

2021

-

32

32

11

Bijdragen projecten

2021

370

10

-

380

11

Investeringsruimte

2021

68

-

-10

58

Totaal Openbaar groen

680

42

-42

680

Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

680

42

-42

680

Riolering (IGOP)

12

Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)

2020

25

-

-25

-

12

Christoffelstraat-Deldensestraat

2020

800

290

-

1.090

12

Grotestraat Zuid (planvorming)

2020

25

-

-25

-

12

KAS Busstation Wierdensestraat

2020

115

-

-115

-

13

Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)

2021

25

-

-25

-

13

Christoffelstraat-Deldensestraat

2021

595

-

-595

-

13

Grotestraat Zuid en omgeving

2021

75

-

-75

-

13

IGOP nazorg 2020

2021

53

-

-53

-

13

Kano inlaat De Aa

2021

75

-

-75

-

13

Kerkhofsweg

2021

100

-

-100

-

13

OBA 4 - Steffensweg

2021

185

-

-185

-

13

Investeringsruimte

2021

149

1.248

-

1.397

14

Investeringsruimte

2022

985

698

-

1.683

Totaal Riolering (IGOP)

3.207

2.236

-1.273

4.170

Riolering (vGRP 2022-2026)

15

Grondwaterplan

2020

310

-

-310

-

15

Maatregelen afkoppelen

2020

425

-

-425

-

15

Verbetermaatregelen

2020

383

-

-383

-

15

OBA 4 - Steffensweg

2020

655

655

15

Ijsselstraat grondwater

2020

225

225

15

Ambachtstraat

200

200

16

Zorgplicht afkoppelen

2021

356

-

-212

144

16

Zorgplicht afvalwater

2021

430

-

-430

-

16

Zorgplicht grondwater

2021

211

97

-

308

16

Brugstraat fietspad

2021

200

200

16

Busstation

2021

185

185

16

HR Holstlaan

2021

540

540

16

Kolken vervangen

2021

50

50

16

Rozenstraat grondwater

2021

35

35

Totaal Riolering (vGRP 2022-2026)

2.115

2.187

-1.760

2.542

Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu

5.322

4.423

-3.033

6.712

TOTAAL GENERAAL

8.887

25.301

-3.865

30.323

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:

1-5   Informatisering en Automatisering

De resterende beschikbare investeringsruimte wordt verdeeld over investeringen in hard- en software. Op het krediet voor data gedreven werken is minder budget benodigd, omdat een deel van de kosten ten laste van het reeds in 2021 beschikbaar gestelde krediet kan worden gebracht.  

6.   Gronden en gebouwen Centralisatie huisvesting Uitvoering Fysiek (RAAD-6996)

De huisvesting van dagelijks beheer van de eenheid Uitvoering Fysiek zal worden gecentraliseerd. De Raad heeft hiervoor een krediet van 19,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

7/8.   Verhardingen/wegen

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten (7) plaatsgevonden naar de nog in te richten investeringsruimte (8). Er zijn wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest. Enkele projecten schuiven op hierdoor op in de tijd en zijn om die reden financieel niet ingesteld. Het begrote krediet van voor de Sluitersveldsingel blijkt niet benodigd, omdat project in 2021 reeds binnen een al eerder ingestelde krediet voor de Suitersveldsingel kon worden gerealiseerd.   

9/10.   Kunstwerken

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten (9) plaatsgevonden naar de nog in te richten investeringsruimte (10). Het begrote investeringskrediet voor de Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas is niet van start gegaan en dus ook niet financieel ingesteld. Dit omdat er onduidelijkheid is ontstaan over wie er verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze oever (Waterschap of Gemeente). Momenteel wordt uitgezocht wie eigenaar is van dit object. Mocht de gemeente eigenaar zijn dan wordt dit project alsnog opgepakt. Voor het project Tunnel Hofkampstraat zijn tijdens de voorbereiding aanvullende gebreken geconstateerd en is er voor een andere uitvoeringswijze gekozen. Het krediet is om die reden verhoogd.

11.   Openbaar groen

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

12-16   Riolering (IGOP)

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden. Daarnaast is de begroting van diverse projecten bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34