Bijlage

Follow Up Managementletter Accountant

6.1 Follow Up Managementletter Accountant

Over het jaar 2021 is er door accountant Deloitte een interim controle uitgevoerd. De bevindingen en
aanbevelingen van deze controle zijn verwerkt in de managementletter. Wij geven een update van de
stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen.

In onderstaande tabel staat de status per aanbeveling weergegeven:

Onderwerp bevinding

Aanbeveling

Status

Status per 1 mei 2022

Inkoop en aanbesteden

Het inkoopproces in zijn geheel aan de voorkant borgen.

Conform planning in ontwikkeling

Er is een start gemaakt met de follow up van de aanbeveling en de adviezen daarin. Een eerste stap is dat het plan van aanpak voor een verplichtingenadministratie is goedgekeurd door het Centraal Management Team (CMT). Het stappenplan om te komen tot een organisatiebrede aanpak is ook in het plan van aanpak meegenomen.
De overige adviezen zullen worden meegenomen in een totale analyse op het huidig inkoopmodel (organisatiebreed), waartoe in Q2 een eerste aanzet zal worden gemaakt.

Inkoop en aanbestedings-beleid

Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid in lijn met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Gereed

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is op 02-11-2021 vastgesteld door het college. Op 07-12-2021 vastgesteld door de raad.

Personeel en salarissen

Systeemtechnische functiescheiding tussen invoer en controle in te richten voor uitdienst- en overige mutaties.

Gereed

Vastgesteld is dat de controletechnische functie met ingang van 2021 via de workflows is ingeregeld in het proces van uit dienst en de overige mutaties.

Financiële verslaglegging - Memorialen

Detectief achteraf steekproefsgewijs controles uitvoeren op memoriaalboekingen door interne controlemedewerkers.

Nieuwe aanbeveling Managementletter 2021

De interne controle op memoriaalboekingen wordt in de (1e) lijn georganiseerd. Het zogeheten 4-ogen principe, op basis van een steekproef.

Treasury

Evalueren of het Treasurystatuut 2016 geactualiseerd dient te worden en de raad hierin te betrekken.

Nieuwe aanbeveling Managementletter 2021

Er zijn voorbereiding getroffen voor de actualisatie van Treasurybeleid. Aanvullend worden de beleidskaders (leningen en garanties/ subsidie oefenveldverlichting/ lening nieuwbouw clubgebouw en beleidskaders buitensportaccomodaties) hierbij meegenomen. Het doel is om dit in het 2e halfjaar van 2022 met betrokkenheid van de raad voor te bereiden voor besluitvorming door college en raad.

Frauderisico-analyse

Geen aanbeveling; accountant toetst in de jaarrekeningcontrole 2020 de werking van de nieuwe kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024.

Conform planning in ontwikkeling

De frauderisicoanalyse is onderdeel van de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024. Dit beleidsstuk is op 17 november 2020 in de raad vastgesteld en in Q1-2021 is de risicoanalyse vernieuwd op basis van de nieuwe uitgangspunten. In deze analyse zijn ook fraudeaspecten aan bod gekomen en waar relevant als risico opgenomen.
In 2022 ontwikkelen we het integraal risicomanagement verder door. We verrijken de analyse met het in beeld brengen van beheersmaatregelen en breiden de risicoanalyse verder uit.

In november 2022 zal Deloitte de interim controle over het jaar 2022 uit gaan voeren. Nadat de
managementletter van deze controle in begin 2023 definitief wordt gemaakt, zal dit rapport gedeeld
worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34