Wijzigingen per taakveld

Volksgezondheid en milieu

3.8.1 Wijzigingen

7 Volksgezondheid en milieu

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

22.619

1.337

  N

23.957

Baten

-21.307

-1.334

  V

-22.641

Saldo van baten en lasten

1.313

3

  N

1.316

Bedragen x 1.000 euro

7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Ontvlechting Regio Twente

7.1

-16

V

-16

V

-16

V

-16

V

2. Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030

7.2/7.4

-

N

-

N

-

N

-

N

3. Afkoopregeling grondwaterverontreiniging

7.4

251

N

4. Plan van aanpak inclusieve energietransitie

7.4

975

N

Diverse bijstellingen

5. Kapitaallasten

div.

19

N

6. Aantallen objecten rioolheffing

7.2

108

N

Totaal mutaties lasten

1.337

N

-16

V

-16

V

-16

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

3. Afkoopregeling grondwaterverontreiniging

7.4

-251

V

4. Plan van aanpak inclusieve energietransitie

7.4

-975

V

Diverse bijstellingen

6. Aantallen objecten rioolheffing

7.2

-108

V

Totaal mutaties baten

-1.334

V

-

-

-

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Ontvlechting Regio Twente

De ontvlechting van de Regio Twente heeft in 2021 plaatsgevonden. Er is een drietal nieuwe samenwerkingsverbanden gestart: de gemeenschappelijke regeling Samen Twente, de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente, en Stichting Twente Board. De begroting is hierop administratief aangepast.

2.    Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030 (BW-9005 )

De gemeente heeft een subsidieregeling klimaatmaatregelen ingesteld. Dit is een onderdeel van de Almelose Klimaatadaptatiestrategie die in juni 2021 door de raad is vastgesteld. Inwoners, scholen, bedrijven en corporaties kunnen subsidie aanvragen om maatregelen op eigen terrein te treffen om te helpen om Almelo klimaatrobuuster te maken. Tot en met 2030 is er jaarlijks € 100.000 beschikbaar, inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden . De subsidie kan vanaf 1 april 2022 via de website van de gemeente aangevraagd worden.

3.    Afkoopregeling grondwaterverontreiniging

Het college heeft besloten om een grondwaterverontreiniging gebiedsgericht te saneren. De overeengekomen afkoopsom wordt gestort in de reserve gebiedsgerichte aanpak.

4.    Plan van aanpak inclusieve energietransitie (BW-9138 )

Het college heeft een Plan van aanpak voor een inclusieve energietransitie vastgesteld waarin een methode is beschreven om de barrières die inwoners ervaren bij verduurzaming van hun huis op te lossen (hefbomen). Hiervoor is maximaal 975.000 euro beschikbaar, welke gedekt wordt door een specifieke uitkering van het Rijk.

Diverse bijstellingen
5.   Kapitaallasten - afschrijvingen

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2022. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

6.   Aantallen objecten rioolheffing

Het aantal objecten om de opbrengsten van de rioolheffing te berekenen is naar boven bijgesteld. Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 nog niet alle aanslagen opgelegd waren door het GBTwente, is in de begroting 2022 uitgegaan van een lagere opbrengst dan welke wij nu op basis van het werkelijke aantal objecten mogen verwachten. De hogere opbrengsten dienen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gestort te worden in de egalisatievoorziening rioolheffing en blijven hiermee beschikbaar voor de riooltaken. Bij afval doet zich hetzelfde voor, het gaat dan om een bedrag van 215.000 euro, maar dit leidt om administratieve redenen niet tot een bijstelling van de baten en lasten.  

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34