Wijzigingen per taakveld

Veiligheid

3.2.1 Wijzigingen

1 Veiligheid

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

7.240

429

  N

7.669

Baten

-45

-279

  V

-325

Saldo van baten en lasten

7.195

150

  N

7.345

Bedragen x 1.000 euro

1 Veiligheid

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Naleving corona toegangsbewijzen

1.2

279

N

2. Programma veiligheid innovatie zorg

1.2

150

N

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties lasten

429

N

-

-

-

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Naleving corona toegangsbewijzen

1.2

-279

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-279

V

-

-

-

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Naleving corona toegangsbewijzen
  Voor de naleving van corona toegangsbewijzen is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een

bedrag van 279.000 euro ontvangen. Dit bedrag dient  te worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.

2.   Programma veiligheid innovatie zorg

In de programmabegroting 2022 is ingezet op een intensievere samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en zorg. Met als doel om sneller te signaleren en een effectieve aanpak te bieden voor bijvoorbeeld de GHB-problematiek, sexting en de loverboyproblematiek. De gezamenlijke aanpak kent een bijdrage van 150.000 euro vanuit het hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.

Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34