Wijzigingen per taakveld

Sociaal domein

3.7.1 Wijzigingen

6 Sociaal domein

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

156.870

6.181

  N

163.051

Baten

-41.835

-2.164

  V

-43.999

Saldo van baten en lasten

115.035

4.017

  N

119.052

Bedragen x 1.000 euro

6 Sociaal domein

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Taakstelling subsidies

6.1/6.5

-83

V

-83

V

-83

V

-83

V

2. Preventieakkoord 2022

6.1

40

N

3. Programma veiligheid innovatie zorg

6.1/6.71

-150

V

4. Specifieke uitkering wet Inburgering

6.1

449

N

5. Thuiswonenden met dementie subsidie

6.1

50

N

6. Aanvalsplan laaggeletterdheid

6.5/6.71/6.72

-128

V

-128

V

-128

V

-128

V

7. Schuldenspecialisten 2022

6.71

-350

V

8. Huisvesting aandachtsgroepen

6.81

208

N

Diverse bijstellingen

9. Opvang vluchtelingen Oekraïne

6.1

4.650

N

10. BUIG - Bijstand

6.3

-1.945

V

-1.945

V

-1.945

V

-1.945

V

11. Juridische advieskosten

6.3

140

N

12. WMO + Jeugdzorg

6.6/6.7/6.8

3.300

N

Totaal mutaties lasten

6.181

N

-2.156

V

-2.156

V

-2.156

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

2. Preventieakkoord 2022

6.1

-40

V

4. Specifieke uitkering wet Inburgering

6.1

-449

V

5. Thuiswonenden met dementie subsidie

6.1

-50

V

8. Huisvesting aandachtsgroepen

6.81

-208

V

Diverse bijstellingen

9. Opvang vluchtelingen Oekraïne

6.1

-4.650

V

10. BUIG - Bijstand

6.3

3.283

N

1.945

N

1.945

N

1.945

N

12. WMO + Jeugdzorg

6.6/6.7/6.8

-50

V

Totaal mutaties baten

-2.164

V

1.945

N

1.945

N

1.945

N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Taakstelling subsidies (BW-8290 )

Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2022 is verlaagd met en 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd resteert voor 2022 nog een besparingsopgave van 276.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie, 5 Sport, cultuur en recreatie en 6 Sociaal domein.

2.   Preventieakkoord 2022

Voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak is 40.000 euro beschikbaar gesteld. Deze preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

3.   Programma veiligheid innovatie zorg

In de programmabegroting 2022 is ingezet op een intensievere samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en zorg. Met als doel om sneller te signaleren en een effectieve aanpak te bieden voor bijvoorbeeld de GHB-problematiek, sexting en de loverboyproblematiek. De gezamenlijke aanpak kent een bijdrage van 150.000 euro vanuit het hoofdtaakveld 6 Sociaal domein en wordt geadministreerd onder hoofdtaakveld 1 Veiligheid.

4.   Specifieke uitkering wet inburgering (BW-8404 )

De middelen voor de inburgeringsvoorzieningen in het kader van de wet inburgering 2021 voor 2022 zijn ontvangen. Deze specifieke uitkering is in 2022 449.000 euro.

5.   Thuiswonenden met dementie subsidie

Van het Rijk is in 2022 een extra subsidie van 50.000 euro ontvangen voor versterking van het aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.

6.   Aanvalsplan laaggeletterdheid (BW-8913 )

Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem, dat grote gevolgen heeft voor de individuele personen die het betreft en voor de samenleving, op het gebied van werk, gezin, geld en gezondheid. Het college heeft het Aanvalsplan laaggeletterdheid vastgesteld. De middelen worden verantwoord op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid.

7.   Schuldenspecialisten 2022

Bij de begroting 2022 is besloten om de formatie in 2022 incidenteel uit te breiden met 4,67 fte schuldenspecialisten. De personele lasten van 350.000 euro in 2022 worden via de wijziging administratief verwerkt, ten laste van de bij de begroting opgenomen stelpost.

8.   Huisvesting aandachtsgroepen (BW-8970 ) (BW-8993 )

Voor de huisvesting van aandachtsgroepen, zoals dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en anderen die met spoed huisvesting zoeken, heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. In totaal zijn 3 subsidies toegekend van in totaal 208.000 euro.

Diverse bijstellingen
9.    Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente Almelo heeft nagenoeg direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne actie ondernomen om opvang te organiseren voor vluchtelingen uit dit land. Daarvoor worden verschillende kosten gemaakt. Het gaat hierbij om inkoop van zaken zoals bedden(goed), inrichting huiskamers, het afnemen van schoonmaakdiensten en personele inhuur, zoals onder andere een locatiemanager, huismeesters en tolken. De kostenraming over 2022 bedraagt 4,65 miljoen euro. Het kabinet heeft gesteld dat het de kosten vergoedt. Derhalve is de wijziging budgetneutraal verwerkt.

10.    Inkomensregelingen Bijstand - BUIG

Lager rijksbudget BUIG

Ten opzichte van de begroting is het  BUIG-budget voor 2022 gedaald. Het nader-voorlopig BUIG-budget is per saldo 1,3 mln. euro lager dan het BUIG-budget waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Aantal bijstandsdossiers constant

We voorzagen in de programmabegroting 2022 een gemiddelde van 2.400 dossiers in 2022. Na de eerste vier maanden van 2022 staat dit aantal rond de 2.485 dossiers. Het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden gezien het seizoenspatroon in voorgaande jaren, waarbij vaak in de tweede helft van jaar het aantal dossiers afnam. Daarmee blijft het uitgangspunt van gemiddeld 2.400 dossier in 2022 gehandhaafd.  

Bij najaarsrapportage meer zicht op ontwikkeling bijstand

Het is de verwachting dat bij de najaarsrapportage meer zicht is op de aantallen bijstandsdossiers. Voorgesteld wordt de prognose van de lasten zoals opgenomen in de begroting vooralsnog te handhaven en bij de najaarsrapportage opnieuw de balans op te maken.

11.   Juridische advieskosten

Alle juridische kosten van het sociaal domein worden onder dit taakveld verantwoord. Er lopen met een aantal partijen complexe juridische procedures. Hiervoor zijn we verplicht externe juridische kennis in te huren. Op basis van de huidige kosten wordt een overschrijding van 140.000 euro op dit budget verwacht.

12.    Wmo/Jeugdzorg

Zowel bij Wmo als bij Jeugdzorg zien we hogere uitgaven in de eerste maanden van 2022 dan begroot. Deze stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat specifieke voorzieningen in kleinere groepen of zelfs op individuele basis georganiseerd diende te worden. Deze individuele activiteiten leidden tot een hogere zorgdruk bij zorgaanbieders, met als gevolg hogere kosten. De opheffing van de landelijke coronamaatregelen leidt tot geleidelijke normalisering van de zorgkosten. Tegelijkertijd is er sprake van uitgestelde zorg in de periode van de coronamaatregelen. De verhouding tussen hogere kosten en uitgestelde zorg is niet te onderscheiden.

Tevens leidt de invoering van het woonplaatsbeginsel tot overname van cliënten uit andere gemeenten. Als gemeente Almelo hebben we nu wel de mogelijkheid om de overgenomen indicaties voor Jeugdzorg te bekijken en waar mogelijk opnieuw te indiceren. Dit leidt tot een mogelijke daling van de zorgkosten binnen deze specifieke groep in de loop van 2022.

Dit alles maakt voor 2022 een bijstelling nodig van het Wmo-budget van 1,5 miljoen euro en een verhoging van het budget voor Jeugdzorg met 1,8 miljoen euro. We kunnen op voorhand niet uitsluiten dat een deel van de hierboven genoemde oorzaken een langdurig effect hebben. We zullen dit monitoren en eventueel opnemen in de conceptprogrammabegroting 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34