Wijzigingen per taakveld

Sport, cultuur en recreatie

3.6.1 Wijzigingen

5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2022

2022

  N/V

2022

Lasten

17.322

-418

  V

16.904

Baten

-211

-94

  V

-305

Saldo van baten en lasten

17.111

-511

  V

16.600

Bedragen x 1.000 euro

5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

2022

2023

2024

2025

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Sportakkoord 2022

5.1

40

N

2. Taakstelling subsidies

5.1/5.3/5.4/5.6

-87

V

-87

V

-87

V

-87

V

3. Cultuurmakelaar

5.3

54

N

4. Herschikken budgetten lokale uitvoering WSW

5.7

29

N

-39

V

-39

V

-39

V

Diverse bijstellingen

5. Kapitaallasten

div.

-454

V

Totaal mutaties lasten

-418

V

-126

V

-126

V

-126

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Sportakkoord 2022

5.1

-40

V

3. Cultuurmakelaar

5.3

-54

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-94

V

-

-

-

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Sportakkoord 2022

Voor de uitvoering van een lokaal sportakkoord heeft het Rijk in 2022 40.000 euro beschikbaar gesteld. Dit wordt toegevoegd aan het hiervoor ingestelde meerjarige project.  

2.   Taakstelling subsidies (BW-8290 )

Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. In de begroting 2021 is een structurele besparing van 1,7 miljoen euro opgenomen, welke bij de vaststelling van de begroting incidenteel in 2022 is verlaagd met en 25.000 euro. Na aftrek van de structurele besparingen die reeds vanaf 2020 zijn gerealiseerd resteert voor 2022 nog een besparingsopgave van 276.000 euro. Gedeeltelijke invulling van dit bedrag vindt nu via deze wijziging plaats door het verlagen van subsidiebudget op de hoofdtaakvelden 3 Economie, 5 Sport, cultuur en recreatie en 6 Sociaal domein.

3.   Cultuurmakelaar (BW-8988 )
  Almelo is een gemeente met een divers cultuuraanbod. De gemeente Almelo streeft ernaar zowel

bewoners als bezoekers hiervan optimaal te laten profiteren. Om zowel het (semi-)professionele als het amateuraanbod zichtbaar, toegankelijk en toekomstbestendig te maken is een cultuurmakelaar aangesteld in een samenwerking met de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Voor bekostiging van de inzet van de cultuurmakelaar in Almelo gedurende de periode 2021-2023 is van Provincie Overijssel een subsidie ontvangen. Dit wordt via verzamelbesluit administratief  verwerkt. Naast de subsidie stelt de gemeente Almelo vanuit het programma Binnenstad cofinanciering beschikbaar ter hoogte van 35.000 euro.

4.    Herschikken budgetten lokale uitvoering WSW      

Dit betreft een herschikking van de geraamde budgetten voor de lokale uitvoering WSW voor organisatiekosten en huisvesting van medewerkers. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 2 Verkeer en vervoer en 5 Sport, cultuur en recreatie. Per saldo budgettair neutraal.

Diverse bijstellingen
5.    Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2022. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34