Bijlage

Binnenstadspeiling 2021

6.3 Binnenstadspeiling 2021

Samenvatting

2020 was een merkwaardig jaar door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Dit heeft een flinke impact gehad op de binnensteden; zo ook die van Almelo. Het is daarom belangrijk om de resultaten in deze rapportage en de verschillen de vorige jaren in perspectief te zien van de coronacrisis.

Binnenstadsbezoek en niet-bezoek

Minder frequent naar de binnenstad in 2020 ten opzichte van 2019

Een derde (33%) van de inwoners bezoekt minstens één keer per week de binnenstad van Almelo. Aan de andere kant zegt bijna een even groot deel van 30 procent, dat ze de binnenstad afgelopen jaar weinig tot (bijna) nooit hebben bezocht. In vergelijking met 2019 is het aandeel dat de binnenstad minder dan 1 keer per maand en (bijna) nooit de bezoekt significant toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal inwoners dat de binnenstad 1 keer per week bezoekt significant afgenomen.

Vaker voor boodschappen en minder voor Leisure in 2020

Als Almeloërs naar de binnenstad van Almelo gaan, dan doet men dat vooral om te winkelen (60%), de markt te bezoeken (44%), boodschappen doen (38%) of om een horecagelegenheid te bezoeken (30%). Ten opzichte van 2019 is het doen van boodschappen met 12 procentpunten significant toegenomen. Daarnaast zijn het bezoeken van een evenement en een bezoek aan het Theaterhotel, Theater Hof 88 of bioscoop Movie Unlimited Almelo significant afgenomen met respectievelijk 19 en 15 procentpunten ten opzichte van 2019.

Binnenstad wordt in afnemende mate bezocht om de nabijheid

Veruit de meest genoemde bezoekreden om juist naar de Almelose binnenstad te gaan, is omdat ‘daar zijn de juiste winkels voor mij’ (66%), gevolgd door ‘het is dichtbij’ (55%). Op enige afstand wordt ook ‘uit gewoonte’ genoemd als reden waarom ze de binnenstad bezoeken (28%). Als andere reden(en) om juist naar de binnenstad van Almelo te gaan, wordt onder meer werk (in de binnenstad), een bezoek aan de markt en een bezoek aan de bibliotheek genoemd.

Gemiddelde verblijfsduur op zaterdag afgenomen

De gemiddeld opgegeven verblijfsduur voor een zaterdag overdag in november of december, bedraagt 53 minuten. Dat is 24 minuten korter dan in 2019, een significant verschil. (Panelleden die aangaven 8 uur of langer in de binnenstad te zijn geweest, zijn niet meegenomen.)

De markt belangrijkste bezoekdoel op zaterdag

Panelleden die het afgelopen jaar in de maand november of december op zaterdag overdag de binnenstad bezochten, deden dat meestal voor een bezoek aan de markt (61%) of om te winkelen (48%). Op enige afstand was boodschappen doen met (30%) een belangrijk bezoekdoel. Een bezoek aan ‘vrienden, kennissen of familie en ‘om te werken’ waren de minst gekozen bezoekdoelen voor een zaterdag overdag eind vorig jaar (beiden 1%).

Corona en de binnenstad

Meerderheid bezoekers voelt zich veilig door de coronamaatregelen in de binnenstad

Van hen die in november of december vorig jaar ’s zaterdags de binnenstad bezocht, voelde 46 procent zich ‘een beetje beperkt’ en 23 procent voelde zich heel erg beperkt door de maatregelen. Hier tegenover staat een groep van 30 procent die zich niet echt beperkt (23%) en helemaal niet erg beperkt (7%) voelen.

Acht op de tien inwoners zegt zich (79%) dat ze zich veilig voelen bij een bezoek aan de binnenstad, met de getroffen maatregelen. Bijna twee op de tien mensen (18%) heeft gezegd dat ze zich niet veilig voelen tijdens een bezoek aan de binnenstad. Een klein deel van 3 procent weet niet of ze zich veilig voelen.

Twee derde deel van de inwoners (66%) is wel van mening dat er genoeg maatregelen zijn getroffen in de binnenstad van Almelo. Een klein deel van 15 procent van de inwoners zegt dat er te weinig maatregelen zijn getroffen.

Inwoners positief over nieuwe opstelling terrassen

Aan de panelleden is gevraagd of ze op de hoogte waren van de nieuwe terrasopstelling in Almelo. Hierop zegt bijna negen op de tien inwoners (89%) dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe situatie. Het grootste deel van deze groep (78%) zegt de nieuwe situatie zelf gezien te hebben en een groep van 10 procent heeft over de verandering gelezen of heeft het van iemand anders gehoord. Ruim één op de tien inwoners (11%) heeft niet meegekregen dat er een nieuwe opstelling is voor de terrassen.

De inwoners die op de hoogte waren van de nieuwe situatie waardeerden de nieuwe opstelling gemiddeld een 7.8.

Ruim een derde is meer online gaan kopen tijdens corona

Door de coronacrisis was winkelen op de traditionele manier niet altijd mogelijk. Aan de inwoners van Almelo is gevraagd wat het effect hiervan is op het eigen online koopgedrag. Ruim een derde van de inwoners (36%) is (veel) meer online gaan kopen door de coronacrisis. Een relatief klein deel van de inwoners (7%) zegt (veel) minder online te zijn gaan kopen. Ten slotte zegt bijna de helft van de inwoners (49%) dat ze ongeveer evenveel spullen online kopen als voor de coronacrisis.

Veel inwoners zijn niet op de hoogte van initiatieven voor lokaal koopgedrag

De campagne ‘Almelo Loves You’ heeft als doel om tijdens de coronacrisis, binnenstad bezoekers te blijven trekken en daarmee (lokale) ondernemers te steunen.

Een kleine meerderheid van de inwoners (52%) zegt dat ze niet hebben gehoord van deze campagne. Ruim vier op de tien inwoners heeft wel van de campagne gehoord (46%). Van de inwoners die van de campagne hebben gehoord, zegt een klein deel (13%) de binnenstad ook daadwerkelijk (extra) te hebben bezocht door deze campagne. Het overgrote deel van de inwoners zegt geen extra bezoek te hebben gebracht aan de binnenstad voor de campagne. Ten slotte weet 3 procent van de inwoners niet zeker of de campagne heeft geleid tot een extra bezoek.

Ook via ‘Koop in Almelo’ (http://www.koopinalmelo.nl ) wordt het lokale winkelen gestimuleerd. Een klein deel van de inwoners (8%) was - voorafgaand aan de vragenlijst - op de hoogte van deze website. Van deze groep inwoners is de algemene indruk het merendeel (heel) positief (54%). Daarnaast zegt bijna een derde van deze inwoners dat ze niet positief en niet negatief zijn over de algemene indruk van de website.

Steun voor lokale (binnenstads)ondernemers wordt belangrijk gevonden

83 procent is het er (helemaal) mee eens dat het belangrijk is, dat lokale (binnenstads)ondernemers extra worden gesteund in tijden van corona. Tevens geeft een ruime meerderheid aan, het er (helemaal) mee eens te zijn het liefst een aankoop te doen bij een Almelose ondernemer/winkel (63%). Ook geeft 28 procent aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling, dat ze tijdens corona zelf meer (online of fysiek) bij lokale (binnenstads)ondernemers zijn gaan kopen, dan dat ze voor corona deden.

Verkeer en vervoer

Fiets al zes jaar op rij het favoriete vervoermiddel naar binnenstad

Onder Almeloërs is de ‘gewone’ fiets (33%) nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel om naar de binnenstad te gaan. Het gebruik van de elektrische fiets als vervoermiddel naar de binnenstad is - na een dip in 2019 - verder doorgegroeid naar 25 procent. Na enkele jaren van toename is het aandeel dat te voet naar de binnenstad gaat iets lager dan vorig jaar. Ten opzichte van het vorige jaar zijn er geen significante verschillen.

Inwoners positief over de fietssituatie in de binnenstad

Voor bijna twee derde van de inwoners (65%) is het gemak waarmee geparkeerd kan worden met de fiets een reden die meespeelt in hoe vaak men naar de binnenstad gaat. Voor 21 procent maakt het gemak waarmee men de fiets kan parkeren geen enkel verschil. Voor vier op de tien inwoners is het belangrijk dat als de fiets ergens geparkeerd wordt, dat deze ook bewaakt wordt. Voor bijna een derde is de bewaking niet erg belangrijk bij de keuze van een fietsparkeerplek.

Iets meer dan vier op de tien (42%) vindt het erg dat ze verder moeten lopen om de fiets te parkeren. Een bijna even grote groep van 35 procent heeft hier geen grote problemen mee en vindt het niet erg om ergens te parkeren en dan iets verder te moeten lopen. Ten slotte vindt het grootste deel van de inwoners (81%) dat de huidige situatie prima is voor het parkeren van de fiets. Een klein deel van de inwoners (10%) vindt de situatie niet prima.

Het grootste deel van de inwoners is - over het algemeen - (heel) positief over de nieuwe situatie. Zestien procent heeft neutraal geantwoord en is niet positief en niet negatief over de nieuwe situatie. Ten slotte zegt 30 procent van de inwoners dat ze de veranderde situatie (zeer) negatief vinden.

Waardering binnenstad

Inwoners net zo positief over Almelose binnenstad als in 2019

‘De binnenstad in het algemeen’ scoort gemiddeld een rapportcijfer van 6,9. Daarmee is de waardering gelijk aan vorig jaar, toen dit onderwerp een 6,8 scoorde. De hoogste waardering gaat, net als de afgelopen drie jaar, naar ‘de bereikbaarheid met de fiets’ (8,3). Op enige afstand volgen het ‘water in de binnenstad’ (7,8), ‘de horeca’ (7,6) en ‘de terrassen’ (7,4). De laagste waardering is er, net zoals in de voorgaande drie jaren, voor ‘het winkelaanbod’ (5,8) en ‘de parkeertarieven voor de auto’ (5,8). Deze laatste categorie is wel significant toegenomen ten opzichte van 2019 (4,8).

Binnenstad meer geassocieerd met water, gastvrij en kleinschalig

Er zijn acht termen voorgelegd met de vraag in hoeverre men deze van toepassing vindt op de binnenstad van Almelo. Van alle termen vindt men ‘Water’ het meest (helemaal) van toepassing (82%), gevolgd door ‘Gastvrij’ (60%) en ‘Kleinschalig’ (55%). Het minst (helemaal) van toepassing vindt men de termen ‘Altijd wat te doen’ (34%) en ‘Grijs’ (36%). ‘Historisch’ (36%). De termen ‘Groen’ (44%) en ‘Gezellig’ (46%) nemen een middenpositie in.

Het aandeel inwoners dat de binnenstad zou aanbevelen gelijk aan 2019

Het aandeel promotors is in 2020 gedaald naar 4 procent ten opzichte van 2019 (6%). Het aantal passief tevreden inwoners is gestegen van 43 procent naar 48 procent. Als laatste is het aantal criticasters afgenomen van 51 procent naar 48 procent in 2020. De veranderingen zijn echter niet significant. De NPS* van de Almelose binnenstad komt voor 2020 uit op: 4 - 48 = -44, minder negatief dan in de voorgaande drie jaren.

Inwoners zijn minder positief over de ontwikkeling van de binnenstad dan in 2019

In de afgelopen twaalf maanden is de Almelose binnenstad er volgens bijna twee derde van de inwoners (61%) op vooruit gegaan, volgens 18 procent is de situatie gelijk gebleven. Ten slotte is 14 procent inwoners van mening dat de binnenstad achteruit is gegaan. Een significant verschil van 7 procentpunten met vorig jaar. In 2019 waren de meningen over de ontwikkeling van de Almelose binnenstad in de afgelopen 12 maanden duidelijk positiever dan in 2018. Een jaar later blijft dit positieve beeld gehandhaafd. Echter, is er wel een daling zichtbaar ten opzichte van het vorige jaar.

Voor de komende twaalf maanden is men minder positief gestemd. Zo denkt iets meer dan een derde (37%) dat de binnenstad (verder) vooruit zal gaan, 30 procent verwacht dat het gelijk blijft en 17 procent voorziet een achteruitgang. Tevens is de groep die zegt niet te weten hoe het de komende 12 maanden zal gaan toegenomen tot 15 procent. Dit is ook een verschil met vorig jaar toen men het meest positief was over de komende maanden in vergelijking met de voorafgaande jaren. Op alle niveaus zijn significante stijgingen dan wel dalingen zichtbaar ten opzichte van vorig jaar.

Waardering cultuur

Waardering voor cultuuraanbod in de binnenstad positief

Met een gemiddelde van 7,8 wordt Bibliotheek Almelo het hoogst gewaardeerd. Bioscoop Movie Unlimited volgt met een 7,6. Het laagst gewaardeerd wordt Kaliber Kunstenschool, met een 6,8. Het Theater/kunsthal Hof ‘88 (7,5) en het Theaterhotel Almelo (7,3) nemen een middenpositie in. De waardering voor Kaliber Kunstenschool en Theaterhotel Almelo zijn ten opzichte van 2019 significant afgenomen. Het totale aanbod van ateliers en galerieën in de binnenstad in Almelo waarderen Almeloërs gemiddeld met een 6,1 en het aanbod van musea met gemiddeld een 5,6. De waardering van musea is significant afgenomen ten opzichte van 2019.

Almelo ‘Blauwgroene stad’ past iets minder goed dan in 2019

Almelo profileert zich als ‘Blauwgroene stad’. Een stad met veel water en veel groen. Ruim de helft vindt de term (helemaal) van toepassing (53%). Ten opzichte van 2019 is het aandeel dat ‘Blauwgroene stad’ ‘van toepassing’ vindt op Almelo, gedaald van 50 naar 41 procent.

Trots op Almelo gelijk aan 2019

Bijna de helft van de Almeloërs (45%) is (heel) trots is op zijn of haar stad. Een iets kleiner deel (38 procent) is hier neutraal in. Een kleine groep van 16 procent is (helemaal) niet trots. Ten opzichte van 2019 zijn er geen significante verschillen.

* NPS = Netto Promotor Score: Het aandeel positieve reacties ten opzichte van de negatieve. Promotors geven een score van 9 of 10, critici tussen 0 en 6. De score is dan het percentage promoters min het percentage critici (=NPS).

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34